DOANH NGHIỆP THANH TOÁN QUA THẺ TÍN DỤNG CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT KHÔNG?

thanh toán vat với thẻ tín dụng

Doanh nghiệp thanh toán qua thẻ tín dụng có được khấu trừ thuế GTGT không?

Căn cứ:
Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC
Khoản 1, Điều 10, Thông tư 26/2015/TT-BTC
Theo đó:
Trường hợp Công ty đăng ký sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng và:
Thẻ tín dụng được đảm bảo bằng sổ tiết kiệm của Công ty
Các khoản thanh toán phát sinh nợ trên sao kê sử dụng thẻ tín dụng này được công ty ủy quyền cho Ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của Công ty để thanh toán
Tên in trên thẻ là cá nhân Giám đốc công ty theo hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ hoặc theo quy định của Ngân hàng phát hành thẻ.
Thì việc thanh toán qua thẻ tín dụng nêu trên được coi là đáp ứng điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định để làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào  và được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Các chi phí liên quan đến thẻ tín dụng: phí phát hành thẻ, phí duy trì thẻ, lãi suất chậm thanh toán được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh nếu đảm bảo hóa đơn, chứng từ theo quy định.
(Nguồn tham khảo: 2543/TCT-KK, ngày 08/06/2016)